نقش ديگران در زندگي ما.....

همه ما در زندگي خواسته يا ناخواسته درگير روابط هستيم. روابطي كه گاه باعث ايجاد رشد ، گاه باعث ضعف ما در زندگي مي شود. بيشتر مي خواهم در رابطه با نظراتي كه ديگران راجع به ما مي دهند صحبت كنم.

انسان ها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

بقيه مطلب در ادامه